Egyedi megrendelések esetén keress minket emailben | 1 darabtól is | Tervezz sajátot | SAPKATERVEZŐ!!!! hamarosan

06 (20) 207 0672

Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Cégnév: Nagy Attila egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Nagy Attila e.v., vagy Szolgáltató)
Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 20. 1. emelet 12. ajtó
Képviselő: Nagy Attila
Cégjegyzékszám: 53559041
Adószám: 69700837-1-29
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma: -
Ügyfélszolgálat elérhetősége: hello@noppcap.com
E-mail: hello@noppcap.com
Telefon: +36 (30) 582 8866

Alapelvek

A(z) Nagy Attila e.v. jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között a vele szerződéses kapcsolatban álló Vásárlók, mint Érintettek (továbbiakban: Vásárló, Érintett, Felhasználó vagy Partner) tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a(z) Nagy Attila e.v. által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A(z) Nagy Attila e.v. partnereinek személyes adatait csak az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, szerződés teljesítéséhez, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kezel. A(z) Nagy Attila e.v. az adat felvétele előtt minden esetben közli az Érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A személyes adatok kezelése során a(z) Nagy Attila e.v. az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben a Partner jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • Elszámoltathatóság: a(z) Nagy Attila e.v. felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Biztonsági intézkedések

Munkavállalókkal szemben alkalmazott biztonsági intézkedések

A(z) Nagy Attila e.v. adatkezelést végző alkalmazottai, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. A(z) Nagy Attila e.v. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a(z) Nagy Attila e.v. az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • a(z) Nagy Attila e.v. adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • a(z) Nagy Attila e.v. adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a(z) Nagy Attila e.v. – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a(z) Nagy Attila e.v. tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel, vagy kizárólagos használati joggal bír;
 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a(z) Nagy Attila e.v. folyamatosan gondoskodik;
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek

A(z) Nagy Attila e.v. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve: fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A(z) Nagy Attila e.v. jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásához a(z) Nagy Attila e.v. az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Az adatfeldolgozó neve: Hostinger International Ltd.
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cyprus (Hostinger Magyarország)
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei: www.hostinger.com, hu@hostinger.com

Adatkezelés

Tájékoztatás az adatkezelésről

A(z) Nagy Attila e.v., a webáruház működtetése során az alábbi táblázatokban meghatározott adatokat kéri be. A bekért adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének jelen szabályzatban tesz eleget.

Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

Személyes adatok kezelésére a(z) Nagy Attila e.v. által csak akkor kerül sor, ha ez a jelen tájékoztató alapján nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés kifejezett hozzájáruláson, az Érintett által megadott adatokon alapul, illetve szerződésben, vagy jogszabályban foglaltak teljesítéséhez szükséges.

Regisztráció

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a regisztrációkor megadott adataikat csak abban az esetben tudjuk jelen a táblázatban leírt módon kezelni, amíg a regisztrációban termékmegrendelést nem adnak le. Az első termékmegrendelés után az adataikat a 2.2. pontban szereplő táblázat alapján kezeljük.

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

NévKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

Szállítási adatokKésőbbi rendelés teljesítéseAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

Számlázási adatokKésőbbi rendelés teljesítéseAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

E-mail címKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

TelefonszámKapcsolattartásAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

Termékvásárlás

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Vezetéknév, keresztnévKapcsolattartás és beazonosításSzámviteli törvényben foglaltak és szerződés teljesítéseSzámla kiállítása évének utolsó napját követő 8 évKönyvelő, tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Szállítási címSzerződés teljesítéséhez, áru kiszállításához szükségesSzerződés teljesítéséhez szükségesSzámla kiállítása évének utolsó napját követő 8 évKönyvelő, tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)Számla kiállításához kötelezően szükségesÁfa tv-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítéseSzámla kiállítása évének utolsó napját követő 8 évKönyvelő, tárhely szolgáltató részére

E-mail címKapcsolattartás és beazonosítás, tájékoztatási kötelezettség teljesítéseSzerződés teljesítéséhez szükségesA rendelés kiszállításától számított 1 évTárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

TelefonszámKapcsolattartásSzerződés teljesítéséhez szükségesA rendelés kiszállításától számított 1 évTárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Hírlevél feliratkozás

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

NévKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaLeiratkozásig (a hozzájárulás visszavonásáig)Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

E-mail címKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaLeiratkozásig (a hozzájárulás visszavonásáig)Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

Kapcsolatfelvétel

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

NévKapcsolattartás és beazonosítás, kérés megválaszolásaAz Érintett hozzájárulásaA válaszadástól számított 3 hónapigTárhely szolgáltató

E-mail címKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaA válaszadástól számított 3 hónapigTárhely szolgáltató

TelefonszámKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaA válaszadástól számított 3 hónapigTárhely szolgáltató

Érintett jogai

Törlés

A(z) Nagy Attila e.v. a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A(z) Nagy Attila e.v. nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a webáruházban történő vásárlás során számviteli bizonylat készül, a bizonylat, és a tartalmát alátámasztó szerződés azt követően is megmarad, ha az Érintett vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

Tájékoztatás

Az Érintett bármikor jogosult a(z) Nagy Attila e.v.-től személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti a(z) Nagy Attila e.v.-t, hogy személyes adataiba betekinthessen.

Visszajelzés

Az Érintett jogosult arra, hogy a(z) Nagy Attila e.v.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett hozzáférési joga

A(z) Nagy Attila e.v. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó szerződés egy példányát az Érintett partner részére átadja, a későbbiekben arról bármikor másolatot kérhet.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a(z) Nagy Attila e.v. által kezelt adataiban. Ezt a(z) Nagy Attila e.v. elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a(z) Nagy Attila e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a(z) Nagy Attila e.v. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A(z) Nagy Attila e.v. az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
 • az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a(z) Nagy Attila e.v. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett által a(z) Nagy Attila e.v. részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a(z) Nagy Attila e.v. központi e-mail címére. A(z) Nagy Attila e.v. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve, ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A(z) Nagy Attila e.v. tájékoztatja az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a(z) Nagy Attila e.v., ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a(z) Nagy Attila e.v.-t, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az Érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók a továbbított adatokat a(z) Nagy Attila e.v.-vel kötött szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges ideig tárolják. A(z) Nagy Attila e.v. az adatfeldolgozókkal kötött szerződése során megvizsgálta az adattovábbítás kockázatát. Az adatfeldolgozók tevékenységéért az adatok védelme tekintetben közvetlenül a(z) Nagy Attila e.v. tartozik felelősséggel.

Könyvelés

A Számviteli törvényben előírt könyvelési feladatok ellátása, teljesítése érdekében a Szolgáltató a kiállított számlán szereplő adatokat az alábbi vállalkozás részére továbbítja:

Az adatfeldolgozó neve:
Az adatfeldolgozó címe:
Az adatfeldolgozó adószáma:
Az adatfeldolgozó elérhetősége:

Tárhely szolgáltatás

A weboldal működése során a tárhely szolgáltatást az alábbi vállalkozás látja el:

Az adatfeldolgozó neve: Hostinger International Ltd.
Az adatfeldolgozó címe: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cyprus (Hostinger Magyarország)
Az adatfeldolgozó elérhetősége: hu@hostinger.com

Házhozszállítás

A megrendelt termékek házhozszállításához a(z) Nagy Attila e.v. az alábbi futárszolgálattal áll szerződéses kapcsolatban:

Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó adószáma: 12369410-2-44
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@gls-hungary.com

Számlázz.hu

A számlakiállítás érdekében a(z) Nagy Attila e.v. a Számlázz.hu szolgáltatásait veszi igénybe, melynek üzemeltetője:

Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Az adatfeldolgozó adószáma: 13421739-2-41
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@szamlazz.hu

SimplePay

A fizetés könnyítése érdekében a(z) Nagy Attila e.v. lehetőséget ad vásárlóinak a SimplePay rendszeren keresztül való fizetésre. A SimplePay rendszeren keresztül történő fizetés esetén a(z) Nagy Attila e.v. a SimplePay részére megadott adatokat nem kezeli, így ott az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint adatkezelő jelenik meg, és a tevékenységére a saját szabályozásai vonatkoznak.

A Szolgáltató a SimplePay rendszerben a Vásárló által megadott személyes adatokért felelősséggel nem tartozik.

Az adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Az adatfeldolgozó adószáma: 24386106-2-43
Az adatfeldolgozó elérhetősége: ugyfelszolgalat@simple.hu

Adatvédelmi incidens kezelése

A(z) Nagy Attila e.v. amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

A(z) Nagy Attila e.v. adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A(z) Nagy Attila e.v. a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatvédelmi incidens felismerését követően a(z) Nagy Attila e.v. megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a(z) Nagy Attila e.v. képviseletében eljáró képviselő a tagokat, az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A(z) Nagy Attila e.v. az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye adatvédelmi sérelmek esetén

Az Érintett a(z) Nagy Attila e.v. adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: levelezési cím: Nagy Attila egyéni vállalkozó, 4031 Debrecen, Derék utca 20. 1. emelet 12. ajtó; e-mail: hello@noppcap.com.

Panaszügyintézés módja

A(z) Nagy Attila e.v. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a(z) Nagy Attila e.v. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A(z) Nagy Attila e.v. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a(z) Nagy Attila e.v. az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila; 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400, www.naih.hu).

Jogvita

Amennyiben a(z) Nagy Attila e.v. és az Érintett között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek áll nyitva az Érintett számára: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az Érintett lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.

Debrecen, 2019. május 5.